top of page

תקנון אתר ומדיניות פרטיות

 כללי
ברוכים הבאים לאתר www.icfr.co.il ("האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת מעש"ה מיסודו של ד"ר פרחי (ע"ר)  ("החברה"), השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ("תנאי השימוש").
תנאי שימוש ותקנון אתר זה ("תקנון זה") מתייחסים גם לאתר הלימודי (קורס דיגיטלי) המופעל בכתובת www.course.icfr.co.il
כל תנאי השימוש וההוראות המופיעים בתקנון זה חלים גם על האתר הלימודי.
אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו, שכן החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.
באם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות, תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים, אור-קוליים (audio-visual), וכן עיצוב מידע, עיבודו, עריכתו, הפצתו ודרך הצגתו, לרבות (אך לא רק): הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע לבתי עסק ונותני שירותים שונים ("התכנים"). בכפוף לתנאי השימוש, תוכלו לבצע חיפוש ואיתור של בתי עסק, לגלוש באתרי בתי העסק ונותני השירותים המתארחים באתר ("האתרים המקושרים"), לפרסם ביקורות, המלצות וחוות דעת במסגרת הפורומים, ולהשתמש במגוון שירותי האתר השונים ("השירותים").
באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם בחברה והן תכנים שמקורם בצדדים שלישיים לרבות במשתמשי האתר. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים את תנאי השימוש באתר ו/או העלולים לפגוע בגולשים האחרים באתר ו/או באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן רשאית החברה למחוק תכנים מעין אלו בכל עת. כמו כן קיימת אפשרות לביצוע חיפושים, חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים"). החברה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.
לא יהיה בפעולותיה של החברה כדי להטיל עליה אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או אחר בקשר לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שתנקוט החברה, בין היתר, כדי למנוע פעולות שעשויות לפגוע בזכויות של הגולשים באתר ובזכויותיה. האחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולשים באתר ו/או על הצד השלישי שהעלה תכנים מעין אלו לאתר.
האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד למרות היותם מנוסחים בלשון זכר.
הרשמה לאתר
בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך, ובין היתר את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, עיר מגוריך ומספר טלפון, חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו – פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. יתכן כי בנוסף לפרטים אלו הינך תתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים ("טופס הרישום / השארת פרטים"). הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. גולש אשר מילא את טופס הרישום באזור הגולשים יקרא להלן: "גולש רשום". יובהר כי מילוי טופס הרישום מהווה הסכמתך לרישומך לאזור הגולשים בכל אתרי קבוצת מעש"ה, יובהר כי לא ניתן להירשם רק לחלק מאתרי קבוצת מעש"ה.
הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
הפרטים שתמלא בטופס הרישום נושאים אופי אישי. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים בסעיף ‎5 ‎להלן ("מדיניות הפרטיות").
פורומים, תגובות, חוות דעת והמלצות באתר
באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות פורום גולשים, חוות הדעת וההמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר ("המלצה/ות"). פרסום המלצות, כתיבת תגובה להמלצות ופרסום הודעות בפורום הגולשים פתוח לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כגולשים רשומים. הצפייה בהודעות המפורסמות בפורומים ובהמלצות פתוחה לצפייה לכלל הגולשים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי הגולש, לרבות שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על ידך באתר.
המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו לבית העסק ו/או לנותן השירות, על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בהמלצות למטרה אחרת מלבד המטרה הנ"ל, לרבות למטרות יחסי ציבור.
כמו כן, החברה תבצע מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בדיקה של אמינות ההמלצות באמצעות סקרים טלפוניים המופנים לגולשים, וכן באמצעות בדיקות פנימיות של החברה ("סקרי אמינות"). תוצאות סקרי האמינות יפורסמו באתר לצד חוות הדעת, ובהסכימך לתנאי שימוש אלו הנך מסכים כי החברה תיצור עימך קשר לצורך ביצוע סקרי אמינות. יובהר כי מקורם של סקרי האמינות הינו במשתמשי האתר ולפיכך אין החברה אחראית לדיוקם ו/או לנכונותם וההסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים לפורום ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת ההמלצות. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים בפורומים ו/או במסגרת ההמלצות והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.
החברה רשאית לבטל את הפורומים ו/או ההמלצות ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
החברה רשאית לדרוש מגולש רשום אשר פרסם חוות דעת באתר אסמכתאות וכן ראיות בכתב המוכיחות כי הוא אכן קיבל את השירות ו/או המוצר נשוא חוות הדעת מבית העסק ו/או נותן השירות.
התכנים שמפרסמים גולשים באתר אינם מבטאים את דעתה של החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם או דיוקם. החברה אינה נושאת באחריות לתכנים שמפרסמים הגולשים באתר. האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולש שמסר אותם לפרסום.
בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בפורומים ו/או בהמלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.
ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים באתר, בלוג, בפורום ו/או בהמלצות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בפורומים ו/או בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
תכנים שיפורסמו בפורומים ו/או בהמלצות יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בפורומים ו/או בהמלצות, או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.
קניין רוחני
כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
בעצם שימושכם או הרשמתכם לאתר, כאמור בתקנון זה, הינכם מקנים לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתים מעלים לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לכם כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידכם כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידכם מהווה הסכמתכם להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיו זכאים לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.
הינך מתחייב ומצהיר כי הינך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.
פרטיות
מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרים, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על הגולש").
החברה רואה חשיבות בשמירה על פרטיותכם, ולכן עושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע על הגולש ועל פרטיותכם.
הנתונים שתמסרו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אליכם (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני).
בכל עת תוכלו לפנות לחברה בכתב ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המידע, אולם חשוב לזכור כי לאחר הסרת הנתונים לא תוכלו לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים הטעונים הרשמה.
החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את הנתונים שלכם לצדדים שלישיים, אלא במקרים בהם תמצא החברה כי איזו מפעולותיכם באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעתם באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיכם לצד הטוען כי נפגע מכם או בהתאם להוראות צו שיפוטי.
החברה רשאית להשתמש במידע על הגולש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, לצורכי יצירת קשר איתכם או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את הגולשים באתר באופן אישי. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.
החברה רשאית לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבלו לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. החברה לא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמתם לכך במפורש.
קישורים לאתרים אחרים
האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם קשורים או שייכים לחברה ("האתרים האחרים"). חשוב לדעת כי החברה אינה אחראית לתקינות האתרים האחרים, לשימוש באתרים האחרים וכי אין לה שליטה או אחריות או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה של החברה לבקר בהם. ייתכן, שבחלק מהאתרים האחרים תמצאו תכנים שאינם הולמים את צורכיכם או ציפיותיכם, שיכללו תכנים לא חוקיים או לא מוסריים או שהם יקוממו או ירגיזו אתכם.
חשוב לזכור כי חלק מהקישורים לאתרים האחרים הועלו על ידי גולשים באתר ו/או על-ידי צדדים שלישיים, לכן יש להתייחס לקישורים אלו בזהירות. עצם הימצאותו של קישור באתר אינה מלמדת כי תוכנו מהימן, מלא או עדכני. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לאתרים האחרים, וגלישתכם לאתרים האחרים נעשית על אחריותכם בלבד.
הגבלת אחריות
השימוש באתר וההשתתפות בפורומים ובכל פעילות אחרת באתר הינה על אחריות הגולשים באתר בלבד. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (As is) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. חשוב לזכור כי התכנים שאתם מפרסמים באתר יהיו חשופים לגולשים בכל רשת האינטרנט, וכי החברה אינה אחראית לתגובות אותן תקבלו או לכל נזק שייגרם לכם, לרכושכם ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרתם לפרסם.
התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת הפורומים השונים.
הצבת המודעות והמידע המסחרי במידע ויהיו כאלה באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. בפרסום התכנים החברה אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר מפנה אליהם, והסתמכות הגולשים על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר או באתרים אליהם קיים קישור נעשה על אחריות הגולשים עצמם בלבד.
החברה אינה ולא תהיה צד לעסקה שתעשה בעקבות תכנים, מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר אחר. החברה לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה כאמור. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולשים לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה. העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
במקרה בו החברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.
החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. לגולשים לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.
לגולשים לא תהא כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר, החברה תהא רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולשים מראש על כך.
שונות
בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש באתר, הגולשים באתר מתחייבים כי לא יעשו אחד או יותר מהדברים הבאים:
יתחזו לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על גולש או על גוף כלשהו.
יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.
יאספו או יאגרו מידע על הגולשים באתר לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיצו דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר.
יציבו את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.
יפריעו או יקטעו את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).
החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף בקבוצת מעש"ה ("תאגידי קבוצת מעש"ה") ו/או כל חברה השולטת במי מתאגידי קבוצת מעש"ה ו/או כל חברה המצויה בשליטת מי מתאגידי קבוצת מעש"ה, כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש באתר וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
הנהלת האתר מאחלת לגולשים באתר הצלחה בלימודיהם ושימוש יעיל ופורה באתר
bottom of page